Departments & Heads

S.N. NAME OF HEAD SUBJECT PHONE NUMBER EMAIL ID
1 ASHOK KUMAR ENGLISH 9835402676  
2 Prof. Chhaya Sinha HINDI 9835437822 chhayasinha65@gmail.com 
3 Prof. S.N. Arya HISTORY 9113420912 s.n.arya2007@gmail.com
4 Dr. R.B.N. Sinha PSYCHOLOGY 9835435651 rbns2@radiffmail.com
5 DR. AJAY KUMAR SOCIOLOGY 9431063296 ajaykumar1106@gmail.com
6 DR. VIRESH KUMAR SINGH POL. SCIENCE 9431622461 vireshkrsingh@gmail.com 
7 NAVIN CHANDRA SINHA GEOGRAPHY 9431074449  
8 DR. PRAKASH KUMAR VERMA COMMERCE 9473030650 pk1960v@gmail.com
9 PROF. BINDU SINGH ZOOLOGY 9431048232 bindu_singh16@rediffmail.com
10 DR. SUNIL KUMAR SINGH PHYSICS 7004106198 sunilkumarsingh2707@gmail.com
11 DR. LALAN KUMAR CHEMISTRY 9931323838/ 9431040567 drlalankr0567@gmail.com 
12 PROF. SHAMBHU KR. MISHRA MATHEMATICS 9430284208 sambhumishra5@gmail.com
13 DR. REETA KUMARI BOTANY 8877662590 ritakumari.anc@gmail.com
14 PROF. BINAY KUMAR SINHA PHILOSOPHY 9431040299 7717744729  
15 PROF. B.P. TRIPATHI ECONOMICS 9430964326 bpatitripathi@gmail.com